Algemene verhuurvoorwaarden

De Kampeerder Horst Algemene voorwaarden van De Kampeerder Horst, gevestigd te 5961 LL Horst, Stuksbeemden 151, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57740879.

1. Toepasselijkheid

1.1 . Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen van De Kampeerder Horst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 . De algemene voorwaarden of een artikel van de algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden vernietigd. In alle andere gevallen blijven deze algemene voorwaarden op elke overeenkomst van kracht.

2. Overeenkomsten / aanbiedingen

2.1 . Alle offertes en aanbiedingen van De Kampeerder Horst zijn altijd vrijblijvend. De kampeerder Horst behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen te wijzigen om welke reden dan ook.

2.2 . Een overeenkomst komt enkel tot stand bij het ontvangen en accepteren van een orderbevestiging van De Kampeerder Horst. De Kampeerder Horst behoudt het recht de bestelling te wijzigen, te weigeren, of bepaalde voorwaarden aan de levering te stellen. De laatst toegestuurde en geaccepteerde orderbevestiging is altijd geldend.

2.3 . Is er sprake van meerdere huurders dan zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de huurders.

2.4 . De Kampeerder Horst is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen/ ontbinden, wanneer de huurder surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

2.5 . De Kampeerder Horst is bevoegd om de overeenkomst - voor zover niet anders bepaald - met onmiddellijke ingang door middel van schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de huurder één of meer verplichtingen jegens De Kampeerder Horst niet of niet naar behoren nakomt, één en ander onverminderd het recht De Kampeerder Horst op schadevergoeding.

3. Prijzen

3.1 . Alle genoemde prijzen op de website, folders en overige promotieartikelen van De Kampeerder Horst zijn excl. btw. Druk- en zetfouten voorbehouden.

3.2 . Alle stuksprijzen op offertes, orderbevestigingen en facturen zijn excl. btw. Druk- en zetfouten voorbehouden.

3.3 . Een stijging van de kosten die voor De Kampeerder Horst optreedt na het sluiten van de overeenkomst - bijvoorbeeld een hogere inkoopprijs van een onderaannemer, of een stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, BTW of enige andere overheidsheffing - mag De Kampeerder Horst aan de huurder doorberekenen.

3.4 . Voor het huren van alle materialen geldt een vaste prijs per dag, weekend, midweek of week. Bij langer huren van de materialen wordt er per dag een bedrag in rekening gebracht. Voor alle zaken met een vaste prijs per weekend, midweek of week geldt een vaste prijs per dag. Voor alle materialen met een vaste prijs per dag geldt voor elke extra dag 25% van de daghuurprijs.

4. Betalingen

4.1 . De overeengekomen prijs voor de huur en eventuele verkoop dient door de klant van De Kampeerder Horst binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldaan te worden.

4.2 . De Kampeerder Horst is gerechtigd u een factuur toesturen voor aanvang van de huurperiode, welke minimaal 3 dagen voor de eerste dag van de huurderperiode voldaan dient te zijn. Dit kan een aanbetaling zijn of het volledige overeengekomen bedrag.

4.3 . De Kampeerder Horst is gerechtigd bij levering contante betaling te eisen indien De Kampeerder Horst dit nodig acht.

4.4 . Huurder c.q. klant is verplicht op eerste verzoek of sommatie van De Kampeerder Horst zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/deze sommatie of wanneer een huurder c.q. klant in verzuim is met tijdige betaling van (een deel van) eerder verzonden facturen van De Kampeerder Horst is De Kampeerder Horst bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht van De Kampeerder Horst op schadevergoeding.

4.5 . Indien een betaling niet of niet volledig binnen de genoemde of overeengekomen termijn of datum heeft plaatsgevonden is de klant van De Kampeerder Horst een rentevergoeding verschuldigd van 1.25% per maand of gedeelte van een maand.

4.6 . Bij niet of niet volledige betaling binnen de overeengekomen termijn is de huurder c.q. klant van De Kampeerder Horst naast het openstaande bedrag, rente en incassokosten verschuldigd.

4.7 . Indien De Kampeerder Horst ten behoeven van klanten speciale aanbiedingen doet en/of onder welke vorm of benaming dan ook kortingsregelingen tot stand brengt of hanteert behoudt De Kampeerder Horst zicht ten alle tijden het recht deze kortingsregelingen of speciale aanbiedingen te ontbinden, om wat voor reden dan ook.

4.8 . Het is als huurder c.q. klant van De Kampeerder Horst niet toegestaan enige verrekening toe te passen met betrekking tot het door deze aan De Kampeerder Horst verschuldigde bedrag.

4.9 . Indien De Kampeerder Horst verhuur zaken van huurder c.q. klant onder zich heeft is De Kampeerder Horst gerechtigd daarop voor zijn vordering retentierecht uit te oefenen totdat de huurder c.q. klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.

5. Annuleringen

5.1 . Een met De Kampeerder Horst aangegane overeenkomst kan slechts op schriftelijk verzoek van de huurder en met schriftelijke instemming van De Kampeerder Horst worden geannuleerd. Hiervoor brengt De Kampeerder Horst de onderstaande annuleringskosten in rekening: * tot 1 maand voor de dag ter beschikkingstelling: 25% van het overeengekomen huurbedrag. * tot 3 weken voor de dag ter beschikkingstelling: 50% van het overeengekomen huurbedrag. * tot 2 weken voor de dag ter beschikkingstelling: 75% van het overeengekomen huurbedrag. * Bij annulering vanaf een week tot op de dag ter beschikkingstelling worden volledig kosten verhaald.

6. Huurdagen en termijnen

6.1 . Huurtermijnen bij De kampeerder Horst worden uitgedrukt in aantal dagen, weekend, midweek en week (weekend+midweek). Een dag is 24 uur. Bijvoorbeeld van 12:00 uur tot 12:00 uur de dag erna. Een weekend is van vanaf vrijdag 16.00 uur tot maandag 09.00 uur. Een midweek is van maandag 16.00 uur tot vrijdag 09.00 uur. Een week is van bijvoorbeeld vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 09.00 uur.

6.2 . De huur van materialen naast de tenten, inrichting en horecamaterialen, gelden per dag. 6.3 . Voor een langere huurperiode rekent De kampeerder Horst per dag een extra bedrag, deze prijzen zijn op aanvraag.

6.4 . De huurperiode wordt altijd vastgelegd in de overeenkomst welke als factuur wordt toegestuurd. De huurperiode omvat mede de benodigde tijd voor op- afbouw en montage- en demontagewerkzaamheden.

6.5 . Een gesloten huurovereenkomst geldt voor de daarbij overeengekomen duur. Indien de huurder niet onmiddellijk aan het eind van die overeengekomen duur de gehuurde zaak of zaken ter vrije en algehele beschikking van De Kampeerder Horst stelt en/of De Kampeerder Horst de gelegenheid geeft het gehuurde terug te halen verbeurt huurder aan De Kampeerder Horst per dag een boete gelijk aan de dagelijkse huursom, onverminderd het recht van De Kampeerder Horst volledige schadevergoeding te vorderen.

7. Levering

7.1 . De door De Kampeerder Horst opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de opgegeven leveringstijden geeft de huurder c.q. klant geen recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst de ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat er redelijkerwijs van de huurder c.q. klant niet meer kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat. De Kampeerder Horst is niet verantwoordelijk voor de eventuele hier door geleden gevolgschade.

7.2 . Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen huurder c.q. klant en De Kampeerder Horst dan wel tussen De Kampeerder Horst en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen huurder c.q. klant en De Kampeerder Horst, is De Kampeerder Horst niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Kampeerder Horst. 8. Aflevering, opbouw en afbouw op locatie

8.1 . De huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt geleverd en/of opgebouwd. En is er verantwoordelijk voor hier aanwezig te zijn, eventueel met de afgesproken hulp, op het tijdstip wat overeengekomen is. Indien dit niet het geval is worden er afhankelijk van het aantal personeelsleden wat er van De Kampeerder Horst aanwezig is wachtgeld in rekening gebracht.

8.2 . De huurder is verplicht De Kampeerder Horst in te lichten over de eventuele aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Voor alle typen tenten moet verankering mogelijk met stalen grondpennen met lengtes tot ca. 100cm. Schade aan het terrein en/of gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van de huurder.

8.3 . De locatie of het terrein dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn met een vrachtwagen eventueel met aanhanger en terreinheftrucks, waar nodig dient de huurder zorg te dragen voor bijvoorbeeld rijplaten. De Kampeerder Horst is nimmer aansprakelijk voor spoorvorming of andere schade aan het terrein. De huurder zorgt er ook voor dat er op de dag van opbouw en afbouw voldoende vrije ruimte is. Zo dient er rondom een te plaatsen tent ca. 3 meter ruimte te zijn als werkruimte en om de tent vast te kunnen zetten.

8.4 . De huurder is verantwoordelijk voor de (kosten van) stroomtoevoer, stroomverbruik en wateraan- afvoer en verbruik.

8.5 . De prijzen van De Kampeerder Horst zijn gebaseerd op het feit dat gehuurde zaken op goed bereikbare plaatsen op de begane grond kunnen worden afgeleverd, verdere verplaatsing van de materialen is de verantwoordelijkheid van de huurder.

8.6 . De kosten van stagnatie van werkzaamheden dien hoofde zijn voor rekening van de huurder. De Kampeerder Horst is bevoegd extra te maken kosten in verband met het afleveren het retour halen aan de huurder in rekening te brengen.

8.7 . De Kampeerder Horst kan van de huurder verlangen een andere locatie aan te wijzen indien De Kampeerder Horst vindt dat de locatie ongeschikt en/of onveilig is, en/of risicovol is voor schade aan eigendommen van De Kampeerder Horst.

8.8 . Als er naar het oordeel van verhuurder sprake is van onveilige of onwerkbare omstandigheden is De Kampeerder Horst gerechtigd de montagewerkzaamheden/opbouw/afbouw op te schorten of te staken, zonder dat de huurder in verband daarmee aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

8.9 . Bij de huur van toebehoren naast de tent worden deze niet standaard voor u geplaatst of uitgestald/ opgehangen en/of aangesloten. Indien de huurder dit wel vraagt/eist is De Kampeerder Horst gerechtigd hiervoor inrichtingskosten in rekening te brengen, deze kunnen op basis van nacalculatie berekend worden aan de huurder.

8.10 . Bij afbouw van een tent dient deze veegschoon en leeg opgeleverd te zijn op het tijdstip wat overeengekomen is voor de afbouw. Eventueel gehuurde toebehoren zoals inrichting en horecamaterialen dienen weer gesorteerd en opgestapeld of in de juiste karren klaar te staan. Is dit niet het geval is De Kampeerder Horst gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen aan de huurder.

8.11 . Indien er voor plaatsing of levering op de afgesproken locatie toestemming nodig is van derden draagt de huurder tijdig zorg voor verkrijging van deze toestemming. Het niet verkrijgen van deze toestemming(en) komt geheel voor risico van de huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en/of geplaatst houden van het gehuurde, van welke aard ook, komen geheel voor rekening van de huurder, ook indien dergelijke vergoedingen als voorschot door De Kampeerder Horst zijn voldaan. 9. Hulp bij laden/ lossen/ opbouw/ afbouw

9.1 . Indien er overeengekomen is dat er hulp op de locatie aanwezig moet zijn voor het op- en afbouwen van de tent(en) of het laden en/of lossen van materialen dient deze hulp in staat te zijn om waar nodig zwaar werk te verrichten en hiervoor de juiste kleding te dragen. Blijkt er geen of te weinig hulp aanwezig te zijn heeft De Kampeerder Horst het recht hiervoor kosten in rekening te brengen.

9.2 . Als de huurder het afgesproken aantal personen hulp levert dienen deze mee te helpen tot einde opbouw-afbouw laden- lossen van de tent en/of toebehoren.

9.3 . De huurder heeft altijd het recht en de mogelijkheid om de hulp af te kopen, de prijs hiervoor is altijd op aanvraag en afhankelijk van de situatie en soort tent.

10. Het gehuurde

10.1 . Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder aan een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins in gebruik geven.

10.2 . Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming en volgens eventuee van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften gebruiken.

10.3 . Huurder zal aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.

10.4 . Het - tijdelijk - aanbrengen van enige wijziging aan het gehuurde of de constructie daarvan is voor rekening en risico van de huurder. Voor de gevolgen van dergelijke - tijdelijke - wijzigingen is De Kampeerder Horst niet aansprakelijk.

10.5 . Huurder zal elke aanspraak van derden op het gehuurde afwijzen en dient De Kampeerder Horst dienaangaande te vrijwaren. Huurder dient De Kampeerder Horst onmiddellijk van een dergelijke aanspraak in kennis te stellen.

10.6 . Huurder dient De Kampeerder Horst onmiddellijk in te lichten indien beslag gelegd wordt op het gehuurde of op zaken die aan de huurder toebehoren of bij de huurder in gebruik zijn of wanneer zich enige andere omstandigheid voordoet die de eigendomsrechten van De Kampeerder Horst zouden kunnen aantasten. Huurder dient in een voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder over de verhuring in te lichten en deze te informeren omtrent de naam-, adres-, woonplaats-, telefoongegevens van De Kampeerder Horst.

10.7 . Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking van huurder staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van het gehuurde door huurder eindigt, is de huurder verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan ook feitelijk te nemen. Schade aan of verlies van het gehuurde, veroorzaakt door personen of zaken van wie of waarvan huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en elke daaruit voor De Kampeerder Horst voortvloeiende schade (daaronder begrepen huurderving) komt voor rekening van de huurder.

10.8 . Ingeval van verhuur van een tent of podium of dergelijke is huurder bij hagel- of sneeuwbuien verplicht onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledige ontdooiing is gegarandeerd in verband met instortings- of ander gevaar. Huurder is verplicht De Kampeerder Horst op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het gehuurde en/of voor het plegen van onderhoud.

11. Storingen

11.1 . Bij storing dient de huurder De Kampeerder Horst direct telefonisch op de hoogte te stellen. Indien De Kampeerder Horst naar de locatie toekomt en blijkt dat de storing niet gegrond is of er niet is, heeft De Kampeerder Horst het recht alle gemaakte kosten direct in rekening te brengen.

11.2 . Indien de huurder bij het retourneren storing meldt, zal het betreffende materiaal getest worden. Indien dan geen storing vastgesteld kan worden zal de huurder het volledige factuur bedrag moeten voldoen.

12. Legitimatie / borg

12.1 . Bij levering of afhaal van huurartikelen dient de huurder zich ten alle tijden te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

12.2 . De Kampeerder Horst heeft ten alle tijden het recht bij levering en/of afhaal van huurartikelen een kopie te maken van het legitimatiebewijs van de huurder. Bij niet kunnen legitimeren heeft De Kampeerder Horst het recht de overeenkomst te annuleren of de levering op te schorten tot de huurder zich kan legitimeren. De Kampeerder Horst is bevoegd de extra te maken kosten hiervoor in rekening te brengen.

12.3 . De huurder tekent een borgbrief/ huurcontract voor het in de overeengekomen huurperiode in het bezit hebben van de overeengekomen artikelen.

13. Aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid)

13.1 . De huurder is verantwoordelijk voor de goederen in de overeengekomen huurperiode vanaf het moment van tekenen van het huurcontract.

13.2 . De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van aansprakelijkheid tijdens de in de vorige zin vermelde periode, hierin vrijwaart de huurder derhalve De Kampeerder Horst tegen alle aanspraken die derden in verband met de gehuurde zaken jegens De Kampeerder Horst mochten doen gelden. De Kampeerder Horst is dus niet aansprakelijk voor schade die tengevolge van een verhuring direct of indirect aan derden kan ontstaan.

13.3 . Bij vervoer van de materialen door de huurder is de huurder aansprakelijk en verantwoordelijk voor een juiste manier van vervoeren. Eventuele schade ontstaan tijdens laden, lossen of vervoeren wordt door De Kampeerder Horst verhaald op de huurder.

13.4 . Tot het einde van de overeengekomen huurperiode en wanneer de materialen weer retour zijn en/of retour zijn gehaald door De Kampeerder Horst is de huurder verantwoordelijk voor de materialen.

13.5 . De huurder is verantwoordelijk voor elke vorm van kwaliteitsvermindering als gevolg van verkeerd gebruik van de materialen en dient hier toezicht op te houden. De eventueel geleden schade zal door De Kampeerder Horst bij de huurder worden verhaald.

13.6 . De huurder is verantwoordelijk voor elke vorm van schade of vermissing van materialen tijdens het bezit van de materialen van De Kampeerder Horst. Elke schade dient de huurder direct en in elk geval bij retour van de materialen te melden bij De Kampeerder Horst. Als de huurder hier nalatig in is heeft De Kampeerder Horst het recht om de onkosten hiervoor direct in rekening te brengen.

13.7 . De Kampeerder Horst zal overgekomen termijnen voor levering, bezorgen, opbouw, afbouw en/of retour halen nakomen. De Kampeerder Horst aanvaardt geen aansprakelijkheid indien hij op grond van onmacht niet in staat is tot tijdige levering, bezorging, opbouw, afbouw en/of retour halen.

13.8 . Indien een huurder c.q. klant voor enige werkzaamheid, zoals laden, lossen of dergelijke, gebruik maakt van de diensten van personeel of personeelslid en/of materiaal/ gereedschap en/of machine van De Kampeerder Horst, wordt geacht dat zodanig personeel en/of materiaal/ gereedschap en/of machine op dat moment in ondergeschiktheid aan of onder verantwoordelijkheid van de huurder c.q. klant werkzaam is en dat de huurder c.q. klant - ook ten opzicht van De Kampeerder Horst - op dat moment aansprakelijk/ verantwoordelijk is voor dat personeel en/of materiaal/ gereedschap en/of machine.

13.9 . De Kampeerder Horst aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor indirecte en /of gevolgschade en evenmin voor immateriële schade.

13.10 . De Kampeerder Horst is niet aansprakelijk voor schade ten hoge van het bedrag waarvoor verzekeraar in desbetreffende geval uitkeert, vermeerdert met het eigen risico die hoger is dan het schadebedrag waarvoor hij is verzekerd.

13.11 . In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van De Kampeerder Horst beperkt tot het vergoeden van schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm dan ook, is De Kampeerder Horst niet aansprakelijk.

13.12 . De Kampeerder Horst is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolgd van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van De Kampeerder Horst, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van De Kampeerder Horst kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door De Kampeerder Horst ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. De Kampeerder Horst kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat De Kampeerder Horst had moeten leveren.

14. Verzekering

14.1 . De materialen welke u huurt bij De Kampeerder Horst zijn tijdens het bezit van de huurder in de overeengekomen huurperiode niet verzekerd. De huurder is jegens De Kampeerder Horst aansprakelijk voor alle verlies, beschadiging en kwaliteitsvermindering welke ontstaan is tijdens de overeengekomen huurperiode dat de zaken ter beschikking staan aan de huurder.

14.2 . Een eventuele verzekering voor de materialen welke de huurder van De Kampeerder Horst huurt dient hij/zij zelf af te sluiten.

14.3 . De huurder heeft de mogelijkheid om bij De Kampeerder Horst voor de overeenkomst geldende periode het risico op bepaalde zaken af te kopen. Dit is enkel geldig wanneer dit schriftelijk is vastgelegd en getekend door beide partijen. Mocht de huurder hier aanspraak op willen maken dient de huurder dit zelf aan te vragen bij De kampeerder Horst.

15. Storm

15.1 . In geval van zware storm/ weersomstandigheden is De Kampeerder Horst gerechtig de overeenkomst niet uit te voeren. De Kampeerder Horst zal altijd contact op moeten nemen met de huurder.

15.2 . In geval van zware storm/ weersomstandigheden kan het voorkomen dat een tent naar beneden moet worden gehaald. Deze beslissing wordt genomen door de brandweer en De Kampeerder Horst die van tevoren overleg hebben gepleegd. De veiligheid van de mensen staat hierbij voorop. In een dergelijke situatie dient de huurder mee te werken.

15.3 De huurder is verantwoordelijk voor de schade ontstaan door zware storm/ weersomstandigheden aan gehuurde zaken van De kampeerder Horst. Ook alle gevolgschade hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder, één en ander onverminderd het recht van De Kampeerder Horst op schadevergoeding.

16. Vergunning

16.1 . De huurder is tent alle tijden zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van benodigde vergunningen voor het plaatsen van een tent. De Kampeerder Horst kan de huurder hierin wel voorzien van benodigde certificaten, plattegronden en noodvoorzieningen voor de tenten.

16.2 . De huurder is zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van de tent, De Kampeerder Horst plaatst de tent op aanwijzing van de huurder. De Kampeerder Horst zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden indien de plaatsing van de tent afgekeurd wordt door een overheidsinstelling zoals de brandweer/politie/gemeente en enig andere instelling die recht heeft om dit te keuren/ af te keuren.

17. Retour verhuurartikelen

17.1 . De huurder is gehouden de gehuurde zaak of gehuurde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren en te inspecteren op volledigheid, compleetheid en beschadigingen. Indien de huurder niet voor het ondertekenen van het huurcontract aan De Kampeerder Horst reclame uit worden de gehuurde zaken geacht in goede staat te zijn verhuurd.

17.2 . Bij teruggave of terughalen van het gehuurde controleert De Kampeerder Horst tijdens de schoonmaak alle zaken op beschadiging, volledigheid en compleetheid. Bij enige vorm van manco, breuk of vuil retour wordt er contact opgenomen met de huurder. De Kampeerder Horst heeft het recht de aanschafprijs of herstelprijs bij de huurder in rekening te brengen. 17.3 . Indien de huurder niet in staat is het gehuurde aan De Kampeerder Horst terug te leveren, althans het gehuurde niet aan De Kampeerder Horst terug levert, is De Kampeerder Horst gerechtigd van de huurder de vervangingswaarde van het gehuurde samen met de geleden schade te vorderen.

17.4 . Bij vervuiling aan tenten welke redelijkerwijs te wijten valt aan onjuist gebruik door de huurder of zware vervuiling tijdens het gebruik door de huurder worden de schoonmaak/ herstelkosten door De Kampeerder Horst bij de huurder in rekening gebracht. Tape, plakband, inkt, confetti, of enig iets brengt ernstige blijvende schade aan de tentdoeken. Door in de tenten te bakken en/of te braden ontstaat er een moeilijk of niet te verwijderen geur in het tentdoek, het is niet toegestaan in tenten de bakken en/of te braden, zit er bij retour van de tenten een dergelijke lucht aan het tentdoek wordt dit als schade gezien. Bij beschadiging van tenten en/of het tentdoek is De Kampeerder Horst gerechtigd direct de herstel/ vervangingskosten samen met de geleden schade bij de huurder in rekening te brengen.

18. Schoonmaakkosten

18.1 . Alle gehuurde materialen dienen schoon retour te worden gebracht. Indien blijkt dat het gehuurde materialen niet of niet voldoende gereinigd is, is De Kampeerder Horst gerechtigd de huurder de kosten van reiniging in rekening te brengen.

18.2 . Glaswerk, servies, bestek, opdienmateriaal, warmhoudmateriaal en keukenmateriaal dient gespoeld te worden alvorens het terug wordt genomen door De Kampeerder Horst. Is dit materiaal niet voldoende schoon retour worden er schoonmaakkosten á 50% van de daghuurprijs door De Kampeerder Horst in rekening gebracht aan de huurder.

18.3 . Na de huur van een koeling of overig apparatuur dienen deze leeg en schoon te zijn alvorens de materialen worden opgehaald of retour gebracht. Is dit materiaal niet voldoende schoon retour worden er schoonmaakkosten afhankelijk van de ernst van de vervuiling door De Kampeerder Horst in rekening gebracht aan de huurder.

18.4 . Voor grote keukenmaterialen zoals apparatuur als, barbecue, frituuroven, heteluchtoven, bakplaat enz. gelden aparte schoonmaakkosten á € 25,- per artikel.

18.5 . Alle linnen en tafelrokken dienen na de huur droog retour geleverd te worden. Beschadigde linnen en tafelrokken worden door De Kampeerder Horst aan de huurder berekend.

18.6 . De huurder kan voor het sluiten van een overeenkomst kiezen voor een afspraak om de gehuurde horecamaterialen vuil retour te leveren, hiervoor wordt samen met De Kampeerder Horst op voorhand een bedrag afgesproken. Hiervoor gelden vervolgens de volgende voorwaarden: * Alle materialen dienen gesorteerd in de juiste kratten retour worden gebracht. * Alle materialen dienen schoongeveegd te worden. * Er dienen geen afval en etensresten op en/of tussen de zaken te zitten.

19. Intellectuele en Industriële

19.1 . U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Kampeerder Horst geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 1

9.2 . De Kampeerder Horst garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 19.3 . Alle door De Kampeerder Horst in opdracht van huurder vervaardigde tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen en modellen blijven eigendom van De Kampeerder Horst, die daarop de enige auteursrechthebbende is.

20. Toepassing voorwaarden

20.1 . Wanneer door De Kampeerder Horst gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn deze toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Kampeerder Horst deze voorwaarden soepel toepast.

20.2 . Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Kampeerder Horst in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Kampeerder Horst vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

20.3 . Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.4 . Indien een huurder inkoop- en/of inhuurvoorwaarden hanteert zullen deze onderhavige voorwaarden van De Kampeerder Horst prevaleren voor zover bepalingen uit beide voorwaarden tegenstrijdig zijn, een en ander indien en voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zullen overeenkomen.

20.5 . Indien tussen De Kampeerder Horst en de huurder afspraken zijn gemaakt die afwijken van deze voorwaarden, zullen die afspraken schriftelijk moeten zijn vastgelegd.

Meest recente reacties

21.11 | 08:13

Goedemorgen Michel,
Wij gaan met ‘n vriendengroep het eerste weekend van April (1+2) naar extreme survival in Ommen. Zij hebben geen grote groepstent. Ik wil graag de tipi 600 huren voor dat weekend

16.11 | 12:34

hallo we willen graag minimaal 6 tipi 600 tenten reserveren op 30 mei 2023 tot 2 juni 2023. graag willen we ze laten bezorgen in Dordrecht. wat kost dit? en kunnen we later nog tenten bij huren?

05.11 | 12:28

goedendag, wat zijn de kosten inxl leveren van 12 veldbedden van 29 juni 2023 tot 2 juli 2023 in Den Helder tijdens marine dagen

04.11 | 12:54

Goedemiddag,
Middels deze weg wil ik vragen naar de mogelijkheden om twee 10 persoonstenten te huren in Diessen. Dit op 7-8-9 juli 2023.

Deel deze pagina